Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności. Zamknij okno

Pomoc
|
Zaloguj się
|
Zarejestruj się
ZMIERZ SIĘ Z INNYMI

Podziel się linkiem

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej jako „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej jako „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego Usługodawcy (dalej jako "Serwis").

1.2. Usługodawcą jest Promental Sp. z o.o. z siedzibą w Gwiaździsta 7 b m 37, 01-651 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez sąd Rejonowy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340080. (dalej jako "Usługodawca").

1.3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (zwany dalej "Operatorem").

1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

1.5. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu („Członkom”) korzystania z serwisu stanowiącego platformę do oceny i ćwiczenia funkcji poznawczych przy wykorzystaniu aplikacji internetowych.

1.6. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu Członkom Serwisu brania udziału w testach i grach oraz dostępu do informacji i zasobów wiedzy na temat procesów poznawczych.

1.7. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie oraz zgłoszenie członkostwa w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Serwisu.

1.9. Osoby korzystające z serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego pod adresem www.szarakomorka.pl/cms/page/regulamin będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

1.10. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom

1.11. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usługi Użytkownik winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Serwisu.

1.12. Gry i testy oferowane w Serwisie będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer gracza spełnia odpowiednie wymogi techniczne, szczegółowa specyfikacja sprzętowa określona została pod adresem www.szarakomorka.pl/pomoc. Osoba korzystająca z serwisu jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.

1.13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji narzędzi lub opcji Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:

a) względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;

b) trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu.

1.14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu. W takim wypadku Użytkownicy i zarejestrowani Członkowie zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Członkostwo i rejestracja w Serwisie

2.1. W celu korzystania z narzędzi i informacji oferowanych w Serwisie, niezbędne jest dokonanie rejestracji Użytkownika poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.szarakomorka.pl. Użytkownik prawidłowo zarejestrowany w Serwisie określany jest mianem Członka Serwisu.

2.2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że ukończył 18 lat, oraz posiada zdolność do czynności prawnych, lub że nie ukończył 18 lat ale korzysta z Serwisu za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

2.3. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z Serwisu może być utrudnione dla osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnością, w szczególności narządu wzroku lub ruchową. Usługodawca informuje, że ze względu na obecny stan techniki komputerowej nie ma możliwości zapewnienia szczególnych zasad dostępu dla takich osób. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że z chwilą, gdy stanie się to technicznie możliwe, zapewni możliwość udziału w rozgrywkach wymienionych osób.

2.4. Użytkownik podczas rejestracji nie ma obowiązku podawania żadnych danych osobowych z wyjątkiem adresu e-mail oraz loginu i hasła.

2.5 Członkowi przysługuje bezpłatny dostęp do wybranych ćwiczeń na portalu.

2.6 Pełen dostęp do portalu jest bezpłatny po zalogowaniu.

2.7 Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na odbieranie korespondencji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zawierającej wiedzę dotyczącą ćwiczenia procesów poznawczych oraz informacje na temat działania Serwisu oraz pełnej usługi. Członek może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie na adres email news@szarakomorka.pl rezygnacji.

2.8. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązane są działać zgodnie z prawem znajdującym do nich zastosowanie w państwie, z którego uzyskują dostęp do Serwisu. W przypadku, gdy znajdujące zastosowanie regulacje zakazują lub nakładają ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, Członkowie zobowiązani są im się podporządkować.

2.8. Usługodawca może prowadzić obserwację lokalizacji, z których osoby korzystające z serwisu uzyskują dostęp do Serwisu oraz, w przypadku gdy zwraca się o to odpowiedni organ, używać odpowiednich technik w celu zablokowania dostępu do Serwisu z obszaru właściwości systemu prawnego, zgodnie z którym korzystanie z Serwisu jest według posiadanych przez Usługodawcę informacji zakazane lub podlega ograniczeniom.

III. Polityka prywatności

3.1. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz wysyłając uwagi i podając dane kontaktowe, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Operatora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i polityce prywatnności .

3.2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych informacji dotyczących Członków, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Operator posługuje się plikami typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają:

a) gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu tygodniowego miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu. Dane te są przechowywane w serwisie przez okres około roku.

b) zmian regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania wybranych gier.

3.4. Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych o anonimowym charakterze. Żadne dane te nie będą łączone z danymi o charakterze osobistym dotyczącymi Członków, ani też nie będą zestawiane z danymi mogącymi pozwolić na identyfikację Członków. Dane te będą wykorzystywane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie oraz poprawy rzetelności prezentowanych narzędzi.

3.5. Dane Członków będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Członka na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

3.6. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Członków, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Członek może skontaktować się z Usługodawcą używając adresu bok@szarakomorka.pl

IV. Własność intelektualna

4.1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, inne niż materiały wniesione do Serwisu przez Członków stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Fakt, że skopiowanie materiałów dostępnych na stronie nie rodzi trudności nie oznacza, że postępowanie takie jest zgodne z prawem. Co za tym idzie nikt nie może kopiować rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy lub przez Członków, od których materiały pochodzą.

V. Postanowienia końcowe

5.1. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Usług Serwisu niezwłocznie z chwilą zamieszczenia w Serwisie.

O nas

O projekcie Blog Gry ANDROID Kontakt Dla mediów Działanie pamięci Koncentracja uwagi Rozumowanie logiczne Orientacja w przestrzenni Polityka prywatności

Dlaczego warto

Testy Ćwiczenia Regulamin Brainfit.pl
Facebook Twitter Google + Nasza Klasa Blip Goldenline Youtube
rozpocznij Trening

Działanie mózgu

Zdrowie ADHD Dysleksja Choroba Alzheimera Deficyty pamięci Udar mózgu Ćwiczenia mózgu

Ćwiczenia mózgu

Trening pamięci Trening umysłu Ćwiczenia logiczne Gry umysłowe Gry dla mózgu Trening mózgu Trening uwagi Ćwiczenia pamięci
Innowacyjna Gospodarka Promental
Copyright by Promental Sp. z o.o.
projektowanie stron WebdesignArt