Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności. Zamknij okno

Pomoc
|
Zaloguj się
|
Zarejestruj się
ZMIERZ SIĘ Z INNYMI

Podziel się linkiem

Polityka Prywatności - dane zbierane podczas rejestracji.

Niektóre funkcje portalu są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Do tego celu potrzebny jest adres e-mail, hasło z jakiego będziesz korzystać logując się do swojego konta w portalu szarakomorka.pl oraz - dla bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników - Twoje imię i nazwisko a także – w celu indywidualizacji wyników testów i ćwiczeń – Twoja płeć i data urodzenia. (To jak się nazywasz a także Twoja płeć i data urodzenia nie będzie widoczne dla pozostałych Użytkowników portalu i pozostanie jedynie do wiadomości redakcji portalu).

Nota informacyjna zawierająca informacje dotyczące Twoich danych osobowych i praw z nimi związanych znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

Dane zbierane automatycznie

System portalu szarakomorka.pl automatycznie zbiera dane potrzebne do analizy statystyk ruchu Użytkowników na stronie [patrz dział "Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")].

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać podmiotom trzecim danych Użytkowników zebranych w portalu szarakomorka.pl. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu portalu. Dane dotyczące wieku i płci wykorzystywane są do analizy statystyk wyników testów (służą do tworzenia norm wyników, na podstawie których dowiadujesz się, czy Twój wynik jest lepszy lub gorszy od średniej wyników na portalu). Rejestracja nie jest obowiązkowa jeśli nie chcesz korzystać z ćwiczeń i testów a jedynie przeglądać artykuły na stronie informacyjnej. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na ewentualne zapytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Użytkownik może otrzymać od nas e-maile oraz newsletter po wyrażeniu zgody w zakładce „Moje konto – newsletter”. Możemy jedynie kontaktować się z Użytkownikami w konkretnych sprawach (np. dotyczących ich aktywności na forum, blogu itp).

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji "Moje konto", można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka wykorzystywane przez statystyki ruchu Użytkowników "Google Analytics" zbierają informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, adresie IP i zachowaniu Użytkowników podczas korzystania z portalu szarakomorka.pl. System portalu szarakom orka.pl korzysta z ciasteczek także w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika (bez ciasteczka nie jesteśmy w stanie przechować informacji o numerze sesji użytkownika, a tym samym nie ma możliwości zalogowania użytkownika).

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu podanego na stronie w zakładce "Kontakt".
 

NOTA INFORMACYJNA

W kontekście powyżej zaprezentowanych informacji Właściciel informuje jak niżej. Administratorem Twoich danych osobowych jest Promental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździsta 7b/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców nr KRS: 0000340080, NIP: 5311664957, REGON 142074178 (dalej jako Administrator). Administrator dostępny jest również pod adresem e-mail: bok@szarakomorka.pl . Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

1. Następujące kategorie danych osobowych [Imię, Nazwisko, adres, adres dostawy, mail, telefon] przetwarzane będą na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) w następujących celach: [obsługa zamówień i kontaktu]. Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. W każdym czasie możesz odwołać udzieloną nam zgodę wysyłając e-maila na adres bok@szarakomorka.pl . Prosimy o wskazanie zgody, którą chcesz odwołać albo o wskazanie, że odwołujesz wszystkie udzielone zgody.

2. Następujące kategorie Twoich danych osobowych [Imię Nazwisko, adres, mail, telefon] przetwarzane będą dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO): marketing własnych towarów i usług którego celem jest rozwój biznesu. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora dla przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody jest analiza, marketing własnych towarów i usług którego celem jest rozwój biznesu.

3. Następujące kategorie Twoich danych osobowych [Imię, Nazwisko, adres, adres dostawy, mail, telefon] przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z Twoją dyspozycją. Dane mogą być przekazane do: Przelewy24.

4. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa w pkt [1-3 ] powyżej [5 lat] / od momentu [zakupu towaru], ze względów fiskalnych.

5. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. O Twoich prawach dowiesz się na końcu tego artykułu.

6. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z [realizacji zamówienia].

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów. Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres bok@szarakomorka.pl, pocztą na adres Administratora.

Prawa do danych użytkownika

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem ; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, z której przeszedłeś do tego miejsca.

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres bok@szarakomorka.pl, pocztą na adres Administratora.
 

O nas

O projekcie Blog Gry ANDROID Kontakt Dla mediów Działanie pamięci Koncentracja uwagi Rozumowanie logiczne Orientacja w przestrzenni Polityka prywatności

Dlaczego warto

Testy Ćwiczenia Regulamin Brainfit.pl
Facebook Twitter Google + Nasza Klasa Blip Goldenline Youtube
rozpocznij Trening

Działanie mózgu

Zdrowie ADHD Dysleksja Choroba Alzheimera Deficyty pamięci Udar mózgu Ćwiczenia mózgu

Ćwiczenia mózgu

Trening pamięci Trening umysłu Ćwiczenia logiczne Gry umysłowe Gry dla mózgu Trening mózgu Trening uwagi Ćwiczenia pamięci
Innowacyjna Gospodarka Promental
Copyright by Promental Sp. z o.o.
projektowanie stron WebdesignArt